NOI FACILITĂȚI FISCALE PROPUSE DE PRIMARUL DORIN NISTOR ÎN BENEFICIUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE DIN MUNICIPIUL SEBEȘ

Răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe întreaga planetă a condus la afectarea gravă a economiilor globale, implicit a economiei naționale. În acest context, adoptarea unor măsuri fiscale reprezintă o acțiune benefică pentru mediul de afaceri, dar și pentru cetățeni.

La propunerea primarului Dorin Nistor, Municipiul Sebeș va acorda facilități fiscale atât agenților economici, cât și persoanelor fizice, reprezentând anularea unor obligații accesorii și scutirea de la plata taxei pe clădiri, pentru perioada stării de urgență.

Se vor acorda următoarele facilități fiscale:

1) Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal al Municipiului Sebeș, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege;

b) sunt stinse, prin orice modalitate prevăzută de lege, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal al Municipiului Sebeș cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) debitorul are depuse toate declarațiile fiscale;

d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea, în mod corespunzător, a condițiilor prevăzute la litera a-c, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

De asemenea, accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la litera b-d.

Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii vor notifica organul fiscal al Municipiului Sebeș, cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, respectiv 15 decembrie 2020.

Această facilitate fiscală se aplică și în cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții subordonate Municipiului Sebeș. În acest caz, cererea de anulare a accesoriilor se depune și se soluționează de către instituția care administrează respectivele obligații bugetare.

2) Pentru durata stării de urgență decretată în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de taxă pe clădiri se acordă următoarea facilitate:

a) scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale (după caz), dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului, ori a unităților administrativ-teritoriale (după caz), au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună, la organul fiscal local al Municipiului Sebeș, în a cărei rază teritorială de competență se află clădirea, o cerere de acordare a scutirii însoțită de o declarație pe propria răspundere. În declarația pe propria răspundere, contribuabilii vor menționa prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

Modelele de cerere, de notificare, precum și cele ale declarațiilor, pot fi solicitate la registratura Primăriei Municipiului Sebeș sau pot fi descărcate direct de pe site-ul oficial al instituției www.primariasebes.ro, după aprobarea hotărârii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *