Municipiul Aiud. ANUNŢ DE LICITAȚIE

ANUNŢ DE LICITAȚIE

privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 16, cu suprafaţa de 17 mp, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Vodă nr. 1, Aiud, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Hopîrtean Oana Dalia – Birou Administrația Pieței, Ovidiu Ranca – Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea lotului de teren nr. 16, cu suprafaţa de 17 mp, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, aflat în domeniul public al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea. Închirierea s-a aprobat prin H.C.L. nr. 30 din 24.02.2022 și se face în conformitate cu art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Direct de la sediul Municipiului Aiud – Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentație, care se achită în numerar la casierie sau în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Aiud.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.03.2022, ora 12.00.

            4. Informații privind ofertele

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 11.04.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, sediul Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:

1 (unu) exemplar original, într-un plic sigilat.

            5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

            12.04.2022, ora 12.00, la sediul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, sala de ședințe.  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Alba – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 17.03.2022.

                                                                                    Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *