Conferința Națională „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVIII-a, 6-7 iunie 2024, la Alba Iulia. Vezi programul complet

În perioada 6-7 iunie 2024 va avea loc Conferința Națională „Bibliologie și patrimoniu cultural național”, ediția a XVIII-a. Lucrările Conferinței se vor desfășura pe trei secțiuni: „Bibliotecile și patrimoniul lor”, „Carte și tipar în Europa secolelor XV-XIX” și „Digitalia. Provocări şi realizări în procesul de digitizare a cărţii vechi în spațiul European”. Vor participa specialiști din domeniul bibliologiei de la instituții de specialitate precum: Academia Română, Institutul de Istorie din cadrul Universității de Stat din Republica Moldova, Universitatea Catolică „Eszterházi Károly” Eger, Universitatea din Szeged, Universitatea „Comenius” Bratislava, Biblioteca Națională a Slovaciei – Martin, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea București, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Biblioteca Academiei Române, București, Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Sfântului Sinod, București, Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, filiala Bibliotecii Naționale a României, Biblioteca Teleki Tg. Mureș, Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, Mănăstirea Bistrița Olteană, Vâlcea, Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Lucrările conferinței se vor desfășura la Palatul Apor, în sala Senatului și sala Birou Senat.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sprijinul Consiliului Județean Alba.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

JOI, 6 iunie 2024

Orele 0930 – 1000 Cuvânt de bun venit din partea organizatorilor

DESCHIDEREA CONFERINȚEI – Palatul Apor, Sala Senatului

Orele 1000 – 1115 Prezentare de carte

Samuil Micu, Disertația canonică despre căsătorie după învățătura Bisericii Greco-Orientale, ediție îngrijită, traducere din limba latină, bibliografie, indici de Andreea Mârza; prefață de Cristian Barta; transcrierea textului chirilic de Alin-Mihai Gherman; studiu istoric de Laura Stanciu; studiu teologic de William Bleiziffer, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2024, prezintă Cristian Barta

Emanuel Conțac, Noul Testament de la Alba Iulia (1648) și Reforma. Studiu istorico-filologic, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2024, prezintă Ana Dumitran

Ana Dumitran, Mirosław Piotr Kruk (editori), Intercultural and Visual Art Transfer in Central Europe and the Balkans. Ruthenian-Ukrainian and Romanian Art from the 15th to the Early 19th Century, Alba Iulia – Cluj-Napoca, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia – Editura Mega, 2024, prezintă Ana Dumitran (https://hcommons.org/deposits/item/hc:64741/)

Apulum – series Historia & Patrimonium LXI/2024. Supplementum, prezintă Ana-Maria Roman-Negoi

  • Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Gravorul Mihail Strilbițchi (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2024, prezintă Gabriela Mircea

Ora 1130 Vizitarea expoziției temporare Pentru slava mai mare a lui Dumnezeu. Iezuiții în Transilvania – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Orele 1330 – 1630 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

(Sala Senatului, Sala Birou Senat)

Orele 1700 – 1840 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

(Sala Senatului, Sala Birou Senat)

VINERI, 7 iunie 2024

Sala Senatului, Sala Birou Senat

Orele: 1000 – 1220 Desfășurarea lucrărilor conferinței pe secțiuni

Orele: 1220 – 1230 – Discuții, încheierea conferinței

JOI, 6 iunie 2024

Desfăşurarea conferinţei: 1330 – 1900Palatul Apor, Sala Senatului

Secțiunea Bibliotecile și patrimoniul lor / Libraries and their Heritage

Moderator/Chair: Eva Mârza

1330 – 1350

Maria Frînc – Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – filiala Cluj-Napoca / ”George Barițiu” Institute of History of Romanian Academy –Cluj-Napoca branch

Documentele medievale din patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum / Medieval Documents in the Heritage of Batthyaneum Library

1350 – 1410

Angela Škovierová – Institute of Medical Terminology and Foreign Languages, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava / Institutul de Terminologie Medicală și Limbi Străine, Facultatea de Medicină, Universitatea Comenius din Bratislava

The Slovak Humanist Martin Monkovicenus and his Diary Preserved in the University Library in Cluj / Umanistul slovac Martin Monkovicenus și jurnalul său păstrat la Biblioteca Universitară din Cluj

1410 – 1430

Doina Hendre Biro – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Centrul CODEX / ”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca – CODEX Centre

O piesă de orfevrerie de secol XVI, intrată în muzeul de artă religioasă al Bibliotecii Batthyaneum, fondat în anul 1912 / A 16th Century Silver Work, Part of the Museum of Religious Art of Batthyaneum Library, Established in 1912

1430 – 1450

Jana Cabadajová – Slovak National Library, Martin / Biblioteca Națională a Slovaciei, Martin

Csáky Women and their Libraries / Femeile din famila Csáky și bibliotecile acestora

1450 – 1510

Hursán Szabolcs – ”Eszterházi Károly” Catholic University Eger/Institute of Hungarian Studies / Universitatea Catolică „Eszterházi Károly” Eger/Institutul de Studii Maghiare

The Manuscript Culture of the Batthyány family in the 18th Century / Cultura manuscriselor în familia Batthyány în secolul al XVIII-lea

1510 – 1530

Simon Melinda – University of Szeged / Universitatea din Szeged

Provincial Book (?) Trade in the Carpathian Basin, or What was Being Sold in a Small-Town Bookshop in 1899? / Comerțul provincial cu carte (?) în Bazinul Carpatic, sau ce se mai vindea într-o librărie dintr-un oraș mic în 1899?

1530 – 1550

Kovács Mihai – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – TRANS.SCRIPT – Centrul de Diplomatică și Paleografie Documentară Medievală / ”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca – TRANS.SCRIPT – Centre for Diplomatic and Medieval Documentary Paleography

Recuperarea unei moșteniri uitate: Manuscrisele istoricului Antal Beke / Recovering a Forgotten Heritage: Manuscripts of Historian Antal Beke

1550 – 1610

Oľga Vaneková – Institute of Medical Terminology and Foreign Languages, Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava / Institutul de Terminologie Medicală și Limbi Străine, Facultatea de Medicină, Universitatea Comenius din Bratislava

Latin Dissertations at the Faculties of Medicine in Vienna, Trnava, Buda (or Pest) from the Mid-18th to the Mid-19th Century / Dizertații în limba latină la Facultățile de medicină din Viena, Trnava, Buda (sau Pesta) de la mijlocul sec al XVIII-lea până la mijlocul sec al XIX-lea

1610 – 1630

Agáta Klimeková – Slovak National Library, Martin / Biblioteca Națională a Slovaciei, Martin

The Fate of the Noble Library of Francisc Vörös from Farád. An Attempt to Reconstruct the Library / Destinul nobilei biblioteci a lui Francisc Vörös din Farád. O încercare de reconstituire a bibliotecii

1700 – 1720

Andreea Mârza – Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – filiala Cluj-Napoca / ”George Barițiu” Institute of History of Romanian Academy – Cluj-Napoca branch

Lectori și lecturi la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia în prima jumătate a secolului al XX-lea / Readers and Readings at the Batthyaneum Library in Alba Iulia during the First Half of the 20th Century

1720 – 1740

Cristian Mladin – Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naționale a României / Batthyaneum Library Alba Iulia, branch of National Library of Romania

Mineralogica et Antiquitates Concernentis. Un manuscris inedit legat de colecția de minerale din Biblioteca Batthyaneum / Mineralogica et Antiquitates Concernentis. An Unpublished Manuscript on the Mineral Collection of Batthyaneum Library

1740 – 1800

Olimpia Mitric – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava / ”Ștefan cel Mare” University of Suceava

Cartea veche în biblioteca Mănăstirii „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava (1555-1830) / Old Book in the Library of ”St. John the New” Monastery from Suceava (1555-1830)

1800 – 1820

Iulian Marcel Ciubotaru – Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași / Central University Library ”Mihai Eminescu” Iași

Bibliotecile Populare în perioada interbelică. Studiu de caz: orașul Iași / Popular Libraries in the Interwar Period. Case Study: the City of Iași

1820 – 1840

Silviu-Constantin Nedelcu – Biblioteca Academiei Române, București / Library of Romanian Academy, Bucharest

Un episod controversat din biografia unui funcționar al Bibliotecii Academiei Române. Epopeea plagiatului cărții lui Gheorghe Cardaș: Tratat de bibliografie (1931) / A Controversial Episode in the Biography of an Official of the Romanian Academy Library. The Epic of Plagiarism of Gheorghe Cardaș’s Book: A Treatise on Bibliography (1931)

JOI, 6 iunie 2024

Desfăşurarea conferinţei: 1330 – 1840Palatul Apor, Sala Birou Senat

SecțiunileDigitalia. Provocări şi realizări în procesul de digitizare a cărţii vechi în spațiul european / Digitalia. Challenges and Achievements in the Digitisation of Old Books in European area și Carte și tipar în Europa secolelor XV-XIX / Books and Prints in 15th-19th Century Europe

Moderator / Chair: Arhim. Policarp Chițulescu

1330 1350

Ana-Maria Roman-Negoi – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Repere legislative în procesul de digitalizare a patrimoniului cultural în România (2008-2024) / Key Milestones in Digitalization of Cultural Heritage in Romania (2008-2024)

1350 – 1410

Emanuel Conțac – Institutul Teologic Penticostal din București /

Pentecostal Theological Institute Bucharest

Influența comentariului la Matei al lui Wolfgang Musculus (1544) asupra primei Cazanii coresiene (1567) / Influence of the Commentary on Matthew by Wolfgang Musculus (1544) on the Homiliary of Coresi (1567)

1410 – 1430

Paula Ștefan – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca / Central University Library ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Începuturile receptării tipăriturilor în Transilvania. Studiu de caz: Literatura omiletică publicată înainte de 1550 / Beginnings of Print Reception in Transylvania. Case Study: Homiletic Literature Published before 1550

1430 – 1450

Ștefan Stanciu – Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Mondenități la curtea princiară a lui Gabriel Bethlen din Alba Iulia: izvoare memorialistice spaniole si ardelene / Social Manners at the Princely Court of Gabriel Bethlen in Alba Iulia: Spanish and Transylvanian Memorial Sources

1450 – 1510

Dóczy Örs – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca / Central University Library ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca

Logica lui Guilielmus Amesius în interpretare academizantă / Logic of Guilielmus Amesius in Academic Interpretation

1510 – 1530

Ioan Maria Oros – Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliofililor „Amor Librorum Unit Nos” din România / Association of Librarians and Bibliophiles ”Amor Librorum Unit Nos” of Romania

Cărțile Școlii Ardelene în colecții sălăjene – conservare, circulație, însemnări (IV) / Books of Transylvanian School in Collections from Sălaj – Conservation, Circulation, Annotations (IV)

1530 – 1550

Gabriela Mircea, Doina Dreghiciu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / National Museum of Unification Alba Iulia

Cărțile vechi românești de la Țelna în context istoric local (sec. XVII-XIX) / Old Romanian Books from Țelna in Local Historical Context (17th-19th Centuries)

1550 – 1610

Arhim. Policarp Chițulescu – Biblioteca Sfântului Sinod, București / Library of the Holy Synod, Bucharest

Noi contribuții la Bibliografia Românească Veche / New Contributions to Old Romanian Bibliography

1610 – 1630

Cristian-Nicolae Matei – Cercetător independent, Alba Iulia / Independent researcher, Alba Iulia

Melancolia, boala mintală a secolului al XVIII-lea? Medicul sibian Ioannes Andreas Vette cu teza De noxis et cohibita supuratione, 1740 / Melancholia, the Mental Illness of the 18th Century? The Physician from Sibiu Ioannes Andreas Vette with the Thesis De noxis et cohibita supuratione, 1740

1700 – 1720

Elena Chiaburu – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași / – ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași

Habent sua fata libelli – Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor: de la manuscris la ediție definitivă / Habent sua fata libelli – Dimitrie Cantemir, Chronicle of the Ancient History of Romano-Moldavians-Wallachs: from Manuscript to Definitive Edition

1720 – 1740

Niculina Iacob – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava / ”Ştefan cel Mare” University of Suceava

Generația iluministă din Transilvania și naționalizarea științei / Enlightenment Generation in Transylvania and Nationalization of Science

1740 – 1800

Laura Lazăr Zăvăleanu – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca / ”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

Între cuvânt și imagine: Pilda împăratului înțelept /Between Word and Image. Parable of the Wise Emperor

1800 – 1820

Monahia Marina Avram – Mănăstirea Bistrița olteană, Vâlcea / Bistrița olteană Monastery, Vâlcea

Cercetarea unui Miscelaneu românesc realizat de către monahul Pahomie – precursor al Școlii de caligrafi și miniaturiști (secol XIX) al Mănăstirii Bistriţa olteană / Research of a Romanian Miscellany by the Monk Pahomie – Precursor of the School of Calligraphers and Miniaturists (19th Century) of the Bistrița olteană Monastery

1820 – 1840

Carmen Chira, Daniel Dumitran – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Manuscrise latine ale cursurilor de exegeză biblică redactate de Teodor Pop: o evaluare a surselor / Latin Manuscripts of the Biblical Exegesis Courses Written by Teodor Pop: an Evaluation of the Sources

VINERI, 7 iunie 2024

Desfăşurarea conferinţei: 10001200Palatul Apor, Sala Birou Senat

Secțiunile Bibliotecile și patrimoniul lor / Libraries and their Heritage

Moderator / Chair: Niculina Iacob

1000 – 1020

Silviu Sana – Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor / ”Gheorghe Șincai” County Library Bihor

Postincunabule în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor (I) / Post-incunabula in Special Collections of ”Gheorghe Șincai” County Library Bihor (I)

1020 – 1040

Lázok Klára – Biblioteca Teleki-Bolyai Târgu Mureș / Teleki-Bolyai Library Târgu Mureș

Funcționalitate sau bibliofilie? Manuale de la sfârșitul secolului al XVIII-lea în colecția contesei Zsuzsanna Bethlen de Iktár / Functionality or Bibliophilia? Late 18th-Century Textbooks in the Collection of Countess Zsuzsanna Bethlen de Iktár

1040 – 1100

Oana Mădălina Popescu – Biblioteca Academiei Române, București / Library of Romanian Academy, Bucharest

Legăturile spațiului românesc cu Ortodoxia de limbă slavă, reflectate de un manuscris din vechea bibliotecă a Mănăstirii Cernica / Connections of the Romanian Area with Slavic Orthodoxy, Mirrored in a Manuscript from the Old Library of Cernica Monastery

1100 – 1120

Ioana Rustoiu – Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / National Museum of Unification Alba Iulia

Reconstituirea bibliotecii din Bucium-Șasa pe baza inventarelor parohiei greco-catolice din anii 1855-1943 / Restructuring the Library from Bucium-Șasa Based on Inventories of Greek-Catholic Parish from 1855-1943

1120 – 1140

Igor Cereteu – Institutul de Istorie din cadrul Universității de Stat din Moldova, Chișinău / History Institute within Moldova State University, Chișinău

Destinul bibliotecii unui preot martir din Basarabia – Gheorghe Armașu (1914-1991) din Petreni-Drochia / The Fate of the Library of a Martyred Priest from Bessarabia – Gheorghe Armașu (1914-1991) from Petreni-Drochia

1140 – 1200

Florina Ilis, Anca Chiorean – Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca / Central University Library ”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, ”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

Rolul fondurilor documentare și al arhivei familiale în reconstruirea istorică-literară: Fondul Adrian Marino / The Role of Documentary Holdings and Family Archive in Historical-Literary Reconstruction: the Adrian Marino Holdings

1220 1230

Discuții. Încheierea conferinței

Discussions. End of the Conference

VINERI, 7 iunie 2024

Desfăşurarea conferinţei: 10001200Palatul Apor, Sala Senatului

Secțiunea Carte și tipar în Europa secolelor XV-XIX / Books and Prints in 15th-19th Century Europe și Digitalia. Provocări şi realizări în procesul de digitizare a cărţii vechi în spațiul european / Digitalia. Challenges and Achievements in the Digitisation of Old Books in European area

Moderator / Chair: Florin Bogdan

1000 – 1020

Eva Mârza, Florin Bogdan – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, National Museum of Unification Alba Iulia

Gromovnicul din 1639 între Alba Iulia și Govora / Gromovnik from 1639 between Alba Iulia and Govora

1020 – 1040

Alin-Mihai Gherman – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia /”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Florian Aaron, Idee repede de istorie / Florian Aaron Idea of History

1040 – 1100

Anca Elisabeta Tatay – Biblioteca Academiei Române – filiala Cluj-Napoca / Library of Romanian Academy – Cluj-Napoca Branch

Impactul gravurilor lui Mihail Strilbițchi asupra miniaturilor românești / The Impact of Mihail Strilbițchi’s Engravings on Romanian Miniatures

1100 – 1120

Cornel Tatai-Baltă – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia / ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Reprezentări ale Trecerii Mării Roșii în arta europeană și xilogravura de carte românească veche / Representations of the Red Sea Crossing in European Art and Old Romanian Book Woodcuts

1120 – 1140

Viorel Câmpean, Marta Cordea – Biblioteca Judeţeană Satu Mare / Satu Mare County Library

Moise Sora Noac (1806-1862) și dragostea pentru cartea veche românească / Moise Sora Noac (1806-1862) andHisLove for Old Romanian Book

1140 – 1200

Andreea Badea, Vladimir Pripp – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București / Central University Library ”Carol I” Bucharest

Restitutio-Platforma digitală a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” / Restitutio-Digital Platform of Central University Library ”Carol I”

1200 – 1220

Silviu Borș, Nicolaie Constantinescu – Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu / ”Lucian Blaga” University of Sibiu, Universitatea din București / University of Bucharest

Tehnologii de markup pentru crearea de ediții digitale /Markup Technologies for Creating Digital Editions

1220 1230

Discuții. Încheierea conferinței

Discussions. End of the Conference

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *