Municipiul Aiud. Concurs pentru angajarea funcției de arhitect-șef

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

În conformitate cu prevederile art. VII alin. (2) lit. a) din OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. VII alin. (7)/XI/XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12019 57182 3Q1 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea <LLNK 12022 191182 302 3 59>art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12019 57182 3Q1 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere specifică de ARHITECT – ȘEF, GRAD II din cadrul DIRECȚIEI ARHITECT – ȘEF din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de conducere specifică de ARHITECT – ȘEF, GRAD II din cadrul DIRECȚIEI ARHITECT – ȘEF este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurssunt:

condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum și de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, conform art. 386 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 36^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare ale concursului sunt:

verificarea eligibilității candidațilorîn cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere specifică de ARHITECT – ȘEF, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);

proba scrisă: 17.06.2024, ora 12:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;

interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte;

– data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Direcția Arhitect-șef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *