Bilanţul activităţii Tribunalului Alba, desfăşurate în cursul anului 2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Sinteza raportului de bilanţ pe anul 2022

În cursul anului 2022, la instanţele din judeţul Alba s-a înregistrat un număr de 32.347 cauze nou intrate, cu 1982 cauze mai mult decât în anul 2021. Din acest total, 7.707 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 24.640 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.624 cauze la Judecătoria Alba Iulia, 5643 cauze la Judecătoria Aiud, 2968 cauze la judecătoria Blaj, 2862 cauze la Judecătoria Câmpeni, 3543 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2021, la nivelul Tribunalului Alba, numărul cauzelor nou intrate s-a diminuat cu 357 de cauze iar la nivelul judecătoriilor arondate în anul 2022 se constată o creştere, respectiv sunt cu 534 mai multe cauze nou intrate.

Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere cu 1909 de cauze mai multe faţă de anul 2021, de la 43.096 cauze – în anul 2021 la 45.005 cauze – în anul 2022. Din analiza datelor statistice a reieşit faptul că la Tribunalul Alba s-au aflat spre soluţionare în anul 2022 un număr de 13.370 cauze, din care 7.707 cauze nou intrate şi 5.663 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2022). Analizând datele privind evoluţia volumului de activitate în perioada 2020 – 2022 la nivelul Tribunalului Alba se observă o tendinţă de creştere în anul 2022 raportat la anul 2021 iar la nivelul judecătoriilor din raza Tribunalului Alba o tendinţă de creştere a volumului de activitate la 4 judecătorii şi o diminuare a volumului de activitate la Judecătoria Blaj.

În anul 2022, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 497 cauze faţă de anul 2021, fiind soluţionate 31.186 cauze faţă de 30.689 cauze în anul 2021. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a crescut în anul 2022 la 7.618 cauze, faţă de 7.023 cauze în anul 2021. Judecătoriile arondate au înregistrat o scădere a numărului de cauze soluţionate, cu 98 mai puţine dosare raportat la anul 2021, fiind soluţionate 23.568 cauze în anul 2022 faţă de 23.666 cauze în anul 2021.

Din numărul total de 32.347 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba, în anul 2022 au fost înregistrate: 6.912 cauze în materie penală; 21.686 cauze în materie civilă; 3.549 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 200 cauze în materia falimentului.

La Tribunalul Alba, din totalul de 7.707 cauze înregistrate în anul 2022 au fost repartizate: 1.250 cauze Secţiei penale; 4.206 cauze repartizate Secţiei I civile; 2.251 cauze repartizate Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2022, pe rolul Secţiei I civile a Tribunalului Alba a existat un număr total de 8.116 cauze, din care 3.910 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 4.206 sunt cauze noi înregistrate în anul 2022. Din cele 8.116 cauze aflate pe rolul Secţiei I civile în anul 2022, au fost soluţionate 4.391 cauze, din care 3.620 fonduri, 730 apeluri şi 41 recursuri iar pentru anul 2023 a rămas un stoc de 3.725 cauze din care: 3.072 fonduri, 618 apeluri si 35 recursuri.

Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2022 pe materii (%) este : civil 17%, minori şi familie 7%, asigurări sociale 45%, litigii de muncă 31%. Ponderea dosarelor soluţionate în cursul anului 2022 pe materii (%) este : civil 18%, minori şi familie 8%, asigurări sociale 38%, litigii de muncă 36%.

În anul 2022, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 3.801 cauze, din care 1.550 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.251 sunt cauze înregistrate în anul 2022. Din numărul total de cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2022 au fost soluţionate 1.890 cauze, din care 953 fonduri, 907 apeluri şi 30 recursuri iar pentru anul 2023 a rămas un stoc de 1.911 cauze din care: 985 fonduri, 911 apeluri şi 15 recursuri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2022 pe materii (%,) este: falimente 9%, litigii cu profesioniştii 28%, contencios administrativ şi fiscal 63%. Ponderea dosarelor soluţionate în cursul anului 2022 pe materii (%,) este: falimente 12%, litigii cu profesioniştii 29%, contencios administrativ şi fiscal 59%.

În anul 2022, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.453 cauze, din care 203 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 1.250 sunt cauze înregistrate în anul 2022. Din totalul cauzelor aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2022 au fost soluţionate 1.337 cauze ( 845 fonduri, 730 contestaţii, 11 recursuri ), iar pentru anul 2023 a rămas un stoc de 116 cauze din care: 79 fonduri, şi 37 contestaţii .

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 22.8. La finalul anului 2022 au existat un număr de 8 posturi vacante de judecător.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor efectiv ocupate în anul 2022. Astfel, raportat la volumul efectiv de activitate, încărcătura pe judecător la nivelul Tribunalului Alba a fost în anul 2022 de 586,4 dosare pe judecător, iar raportat la volumul adiţionat, de 868 dosare pe judecător.

Potrivit evidenţelor extrase din sistemul ECRIS, reiese că majoritatea judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba s-au încadrat în anul 2022 în gradele de eficienţă „ Eficient” sau „Foarte eficient” .

La nivelul anului 2022, Tribunalul Alba şi instanţele arondate au înregistrat gradul general de eficienţă „EFICIENT”.

La Tribunalul Alba cei cinci indicatori care au condus la stabilirea acestui calificativ s-au situat în următoarele grade de eficienţă:

– Rata de soluţionare a dosarelor – Satisfăcător

– Stocul de dosare – Eficient

– Ponderea dosarelor închise într-un an – Eficient

– Durata medie de soluţionare – Foarte eficient

– Redactările peste termenul legal – Ineficient

Dintre motivele care au condus la încadrarea într-un grad de eficienţă slab a indicatorilor rata de soluţionare a dosarelor şi redactările peste termenul legal, putem enumera următoarele:

  • schema incompletă de judecători la nivelul tuturor secţiilor de la începutul anului 2022, ca urmare a pensionării, a delegării şi/sau a promovării ori transferului la alte instanţe a unui număr ridicat de judecători
  • împrejurarea că, în urma desfiinţării completurilor de judecată gestionate de aceşti judecători, dosarele au fost repartizate ciclic, cu consecinţa aglomerării judecătorilor aflaţi în activitate şi a prelungirii duratei de soluţionare a cauzelor;
  • probaţiunea complexă care se administrează în materie civilă, atât în primă instanţă cât şi în apel (expertize) care de regulă, se efectuează într-un termen mai îndelungat;

Din analiza indicatorilor statistici şi de performanţă relevanţi, examinaţi în capitolele precedente, rezultă că la nivelul Tribunalului Alba, în cursul anului 2022, activitatea judiciară s-a desfăşurat în conformitate cu exigenţele legale.

Se constată, prin raportare la anul precedent, la nivelul Tribunalului Alba, o uşoară scădere a volumului de activitate, în condiţiile în care schema de judecători s-a redus în mod semnificativ, atât prin pensionarea unui număr mare de judecători în cursul anului 2022 cât şi prin promovarea unor judecători la Curtea de Apel Alba Iulia ori, după caz, prin transferul acestora la alte instanţe. Tribunalul Alba funcţionează în prezent cu un deficit de 8 judecători, cu precizarea că un număr de 4 posturi au fost ocupate doar temporar prin delegarea, de la instanţele arondate, a unor judecători cu grad de tribunal.

Tribunalul Alba, utilizând resursele financiare puse la dispoziţie de ordonatorul secundar de credite, în raport de stabilirea necesităţilor şi obiectivelor prioritare, a efectuat unele lucrări de reparaţii curente la sediul Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia. Dintre activităţile prin care s-a urmărit îmbunătăţirea condiţiilor desfăşurării activităţii actului de justiţie, atât pentru justiţiabili cât şi pentru personalul propriu, menţionăm următoarele :

  • reorganizarea biroului alocat Compartimentului Arhivă Registratură Falimente prin achiziţia unor dulapuri şi creearea unui spaţiu distinct pentru dosarele de faliment
  • renovarea, igienizarea, recompartimentarea unor birouri
  • înlocuirea corpurilor de iluminat de pe holurile Tribunalului Alba şi Judecătoriei Alba Iulia, precum şi în două birouri de grefieri, cu corpuri de iluminat de tip LED, eficiente energetic
  • înlocuirea vechilor panouri electrice cu siguranţe fuzibile, fiind efectuate lucrări de reparaţii şi mentenanţă la instalaţia electrică şi LAN;

O realizare importantă în cursul anului 2022 a constat în mutarea, în interval de două luni, într-un alt spaţiu, a întregului material arhivistic al Tribunalului Alba, ce măsoară aproximativ 1700 metri liniari, având în vedere că a fost înstrăinat imobilul în care se aflau spre păstrare dosarele instanţei.

Au fost efectuate demersuri pentru continuarea unor lucrări mai ample de reparaţii la sediul Tribunalului Alba, astfel prin avizul nr. 88/15.11.2022 emis de Ministerul Justiţiei a fost avizată favorabil documentaţia “Reparaţii capitale parţiale la clădirea Tribunalul Alba” – faza documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii (D.A.L.I.), la valoarea totală de 3.198.246 lei, inclusiv T.V.A. (în preţul lunii mai 2022), acest aviz reprezentând totodată şi acordul prealabil al ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea acestor lucrări de intervenţii.

Referitor la stadiul în care se află noul sediul al Tribunalului Alba, menţionăm că în Hotărârea Guvernului României nr. 436 din 30 martie 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 şi a Planului de Acţiuni imediate pentru îndeplinirea reformelor şi realizarea investiţiilor ce revin Ministerului Justiţiei prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în Anexa nr. 2 – Listă investiţii aferente sistemului judiciar, a fost cuprinsă şi construirea sediului Tribunalul Alba.

În acest sens, în anul 2022 s-a finalizat Studiul de fezabilitate privind construirea sediului nou al Tribunalului Alba, iar in urma predării proiectului de către SC SPIRICOM SRL către Compania Naţională de Investiţii SA, au fost solicitate şi s-au obţinut de către Tribunalul Alba avizele necesare pentru aprobarea construirii acestui sediu. În prezent proiectul este în etapa de avizare/aprobare indicatori tehnico – economici la nivelul Guvernului României, urmând a se derula procedura de achiziţie şi contractare, proiectare şi execuţie lucrări, de elaborare proiect tehnic şi obţinere autorizaţie de construire, iar ulterior de avizare a documentaţiei tehnice şi de emitere a ordinului de începere lucrări.

De remarcat că şi în cursul anului 2022 au existat raporturi de bună colaborare cu toate instituţiile, în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor specifice instanţei de judecată, printre care amintim unităţile de parchet, Penitenciarul Aiud, DNA, DIICOT, Baroul Alba, Consiliul Judeţean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt – judecător Filimon Adriana Elena

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *