Municipiul Aiud. Licitaţie pentru închirierea a două loturi de teren

ANUNŢ DE LICITAȚIE

privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 3, cu suprafaţa de 17 mp, parte componentă a imobilului “Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, în suprafață totală de 407 mp (măsurată 408 mp), situat în municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Vodă nr. 1, Aiud, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Hopîrtean Oana Dalia – Birou Administrația Pieței, Ovidiu Ranca – Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea lotului de teren nr. 3, cu suprafața de 17 mp, parte componentă a imobilului „Construcție Corp A și teren aferent”, identificat în C.F. nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, aflat în domeniul public al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea. Închirierea s-a aprobat prin H.C.L. nr. 141 din 29.06.2021 și se face în conformitate cu art. 333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Direct de la sediul Primăriei Municipiului Aiud – Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Direcţia Arhitect-șef din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentație, care se achită în numerar la casierie sau în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2021, ora 12.00.

            4. Informații privind ofertele: Conform documentației de atribuire.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, Primăria Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:

1 (unu) exemplar original, într-un plic sigilat.

            5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

            18.10.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, sala de ședințe.  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Alba – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.09.2021.

                                                                                      Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *