Municipiul Sebeș. Ședință de Consiliu Local. Vezi ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 618 /2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data de 31.10.2019, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național „Lucian Blaga”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituției Prefectului Județului Alba

– Primarului Municipiului Sebeș

– Viceprimarului Municipiului Sebeș

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 25.10.2019

ANEXA 1 la dispoziția nr. 618 /2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

  1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilitați fiscale.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării alin.(1) Art.13 din Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Sebeș, nr.65/2015- ,,Tarife de transport”-conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării de către Municipiului Sebeș a dreptului de preemțiune referitor la achiziționarea imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeș, str.9 Mai, nr.2, înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 la nr.crt.541, cod. AB-II-m-B-00329.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor datorate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba și Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, pentru chiriașii din blocul 12AB-cartier Valea Frumoasei-locuințe pentru tineri construite prin programul A.N.L.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Contractului de concesiune-cabinet medical nr. 127/30.11.2004 situat în Sebeș, Mihai Viteazu, nr.28, titular dr. NISTOR Maria.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Informarea nr.78013/03.10.2019-solicitare privind aprobarea concesionării unei suprafețe de 6mp situat administrativ în Municipiul Sebeș, Piața Dacia.
  2. Informarea nr.78664/07.10.2019-raportul privind deplasarea unei delegații la Bruxelles, în Parlamentul European.

Sebeș la 25 .10. 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *