Sebeș. Ședință de consiliu extraordinară în data de 5 august

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

P R I M A R

DISPOZIŢIA Nr . 455 / 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică,

extraordinară

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.2 și art 134, alin. 5 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În baza art. 196 alin1 , lit. b) din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă ,publică, extraordinară în data 05.08.2019 , ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1.

Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , extraordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi însoțite de anexele corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi .

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

– Primarului municipiului Sebeş

– Viceprimarului municipiului Sebeş

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 01.08.2019

PRIMAR CONTRASEMNEAZA

DORIN NISTOR SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Ciobotă Ana consilier
01.08.2019 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 455/2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 3/2019 „PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire spațiu comercial„ intravilan Municipiul Sebeș, jud. Alba ,str. Dorin Pavel, nr. 93, Jud Alba. Beneficiar: S.C. Cindrelul S.R.L.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisieipentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 15/2019 „PLAN URBANISTIC ZONAL „Construire hală depozitare P, clădire administrativă P+4, amplasare rezervoare apă pentru incendiu, totem și steaguri, amplasare firme pe fațade, cabine portar, amenajare acces auto, sistematizări verticale și împrejmuire„ intravilan Municipiul Sebeș, jud. Alba ,str. Augustin Bena, nr. 87, Jud Alba. Beneficiar: S.C. GV & Oprean Imobiliare S.R.L .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisieipentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre privind APROBAREA DOCUMENTAŢIEI P.U.Z. şi a R.L.U. proiect nr. 27/2018 „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în vederea parcelării cu obligația beneficiarului de a introduce toate utilitățile aferente pe cheltuiala acestuia„ intravilan Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Molidului / str. Cetăți, nr. FN, Jud Alba. Beneficiar: Savini Piersante .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și comisieipentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 133/01.06.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 72, ap. 3 .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 80/21.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Viteazu ,nr. 16 .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 106/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bloc 74, ap. 5 – titular GROZAV Maria.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 97/29.07.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr.144- titular Simionică Ilona.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 108/01.08.2005 situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bloc 166, scara A, ap. 19 – titular CERCEA Ioan.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 33/29.04.2009 situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Lancrăm,

str. Veche, nr. 56 (actual 179 ) – titular SÂRB Virgil.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 84/19.12.2008,

situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, nr. 150, scara a, Ap. 3- titular BOGDAN Traian.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

11 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ,nr. 128/01.08.2005

situată administrativ în Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Progresului, bl. 2, ap. 10 – titular Borca Ferdinand Vasile.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

12 . Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ,nr.113/01.08.2005

situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Kogălniceanu, bl. 88, ap. 3 .

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință ,nr.98/19.07.2005

situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Mircea cel Mare, bl. 156, sc. A, ap. 6 – titular Simionică Nelu.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

14. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații ce va reprezenta Municipiul Sebes la

Smyadovo, Bulgaria,la Festivalul International de Folclor în perioada 19-21 august 2019

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisia pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr.350/2017 privind aprobarea devizului

general actualizat al obiectivul de investitii Studiu de Fezabilitate “ Extindere Spital

Municipal Sebes “-proiect nr.029AH_ADSPITSB_ PR_Spital Sebes.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public.

Sebeș la 01.08.2019

PRIMAR

DORIN NISTOR SECRETAR MUNICIPIU

VLAD CRISTINA ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *