Municipiul Sebeș anunță concurs pentru atestarea administratorilor de condominii

ANUNŢ

Municipiul Sebeș anunță concurs pentru atestarea administratorilor de condominii. Concursul se desfășoară în data de 27.11.2023, la sediul instituției.

Condițiile de desfășurare a concursului:

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. 150/2023 privind organizarea, desfășurarea și atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Sebeș.

Participanții pot solicita informații suplimentare la sediul instituției și la nr. de telefon 0258.731318.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27.10.2023, ora 14.00, registratura Primăriei Municipiului Sebeș din Piața Primăriei, nr. 1;

Data verificării dosarelor: 16.11.2023;

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 27.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;

Data, ora și locul susținerii interviului: 28.11.2023, ora 11.00, la sediul instituției.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea tipizată din partea solicitantului, conform Anexei nr. 2;
 2. Cartea de Identitate;
 3. certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii; conform prevederilor art.2, lit. f) din Legea 196/2018 – programul de formare cu durată de 720h minim;
 4. certificatul de cazier judiciar;
 5. certificatul de cazier fiscal;
 6. certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local;
 7. acte de studii – să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 8. să aibă cunoștințe de utilizare PC;
 9. să aibă cetățenie română;
 10. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile medicale abilitate;
 11. aviz psihologic pentru desfășurarea activității de administrator de condominii;
 12. să dețină sau va deține în termen de 30 zile de la eliberarea atestatului un program de calcul performant pentru înregistrarea sumelor contabile –ex. Bloc Manager;
 13. chitanța reprezentând taxa de eliberare a atestatului.

Lipsa unuia dintre actele solicitate va aduce la respingerea dosarului.

Condiții generale:

– să aibă cetățenia română;

– să cunoască limba română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă starea de sănătate corespunzătoare desfășurării unei astfel de activități, atestată pe baza unei adeverințe medicale eliberată de către medicul de familie;

– să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură economico-financiară;

– să aibă pregătire profesională corespunzătoare postului de administrator de condominii, conform Legii nr. 196/2018, actualizată 2022;

Concursul constă în:

– proba scrisă;

– proba interviu.

Bibliografie pentru concurs:

1. Legea nr. 196/2018 actualizată 2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, și administrarea condominiilor cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinul 1058/2019 privind acordarea conținutului-cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;

4. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată.

Etapele desfășurării examenului de atestare sunt:

 • Afișarea anunțului privind data și locul desfășurării examinării, data limită de depunere a dosarelor de înscriere, bibliografia și nr. de telefon la care se pot obține informații suplimentare;
 • Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la atestare și selectarea candidaților;
 • Susținerea examenului propriu-zis, respectiv proba scrisă și proba orală;
 • Corectarea și notarea lucrărilor;
 • Afișarea rezultatelor;
 • Depunerea contestațiilor;
 • Soluționarea contestațiilor;
 • Afișarea rezultatelor finale;
 • Eliberarea atestatului de administrator de condominii;

La depunerea dosarului, candidații vor prezenta și originalele actelor care compun dosarul de participare la atestare, în scopul confruntării și certificării lor, pentru conformitatea cu originalul.

Formularul de înscriere se regăsește pe pagina de internet a instituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *