Municipiul Aiud. Anunț de concurs pentru ocuparea funcției de Arhitect șef

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de conducere specifică de ARHITECT – ȘEF AL DIRECȚIEI ARHITECT – ȘEF din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiţiile de participare la concurssunt:

condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum și de inginer în domeniul construcțiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcții, absolvenți ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, conform art. 386 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 36^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcții publice, prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de desfăşurare a concursuluisunt:

– Proba scrisă: 30.03.2023, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;

– Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

– Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 27.02.2023 – 20.03.2023 (ora 16:00) la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310 interior 1013 /fax 0258 861280, e-mail: resurse@aiud.ro, precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro. Persoana de contact: Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Direcției Economice, aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *