Municipiul Aiud. Licitaţie pentru concesionarea umui teren în Sâncrai

ANUNŢ DE LICITAȚIE

 privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat administrativ în extravilanul municipiului Aiud, loc. Sâncrai, înscris în CF nr. 76224

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Vodă nr. 1, Aiud, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Ovidiu Ranca – Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii îl constituie imobilul teren situat în extravilanul municipiului Aiud, loc. Sâncrai, jud. Alba, înscris în C.F. nr. 76224, nr. CAD: 1265, nr. top: 289/2, 290/2, în suprafaţă de 96.580 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Aiud. Concesionarea se face în baza O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 și a H.C.L. nr. 282/18.11.2021.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Direct de la sediul Municipiului Aiud – Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentație, care se achită în numerar la casierie sau în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Aiud.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.03.2022, ora 12.00.

            4. Informații privind ofertele

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.03.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, sediul Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:

1 (unu) exemplar original, într-un plic sigilat.

            5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

            21.03.2022, ora 12.00, la sediul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, sala de ședințe.  

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Alba – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.02.2022.

Birou Comunicare și Relații Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *