CJSU a hotărât! Alba Iulia rămâne în carantină încă şapte zile

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

HOTĂRÂREA nr. 86 din 07.12.2020

privind propunerea prelungirii carantinei zonale

la nivelul municipiului Alba Iulia și a localităților aparținătoare Bărăbanț, Micești, Oarda și Pâclișa, județul Alba

Având în vedere situația epidemiologică din municipiul Alba Iulia și din localităților aparținătoare Bărăbanț, Micești, Oarda și Pâclișa, generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei incidențe cumulate de infectare cu virusul SARS-CoV-2, în perioada 23.11-06.12.2020, de 7,14 cazuri la 1000 de locuitori în municipiul Alba Iulia, riscul epidemiologic fiind în continuare ridicat;

Văzând Analiza de risc pentru evaluarea măsurii de carantinare a municipiului Alba Iulia, județul Alba, nr. 13.558 la data de 06.12.2020 a Direcției de Sănătate Publică Alba;

Luând în considerare Avizul de prelungire a carantinei zonale, la nivelul municipiului Alba Iulia, nr.292/06.12.2020, emis de Institutul Național de Sănătate Publică;

În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor pentru situații de urgență;

    Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

         Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 07.12.2020,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1)Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii pentru prelungirea măsurii de carantinare zonală la nivelul municipiului Alba Iulia și a localităților aparținătoare Bărăbanț, Micești, Oarda și Pâclișa, județul Alba, pe o perioadă de 7 zile, începând cu data de  08.12.2020, ora 00:00.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. 1 este  delimitat  de următoarele coordonate geografice:

– N 46°06’41.0″ E 23°32’22.2″ DN 74 ieșire spre Zlatna, inclusiv localitatea Micești

– N 46°06’22.7″ E 23°36’25.7″ strada Al. Ioan Cuza, inclusiv localitatea Bărăbanț

– N 46°04’16.6″ E 23°35’43.2″ strada Mărășești, barieră Drâmbar

– N 46°01’53.5″ E 23°33’04.0″ DN1, intersecție cu strada Biruienței, localitatea Oarda

– N 46°02’07.2″ E 23°34’45.4″ DJ 107 C, ieșirea din localitea Oarda

– N 46°02’19.7″ E 23°31’48.6″ DJ 107 ieșirea din localitatea Pâclișa.

Art.2 Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art.3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr. 1), a legitimației de serviciu, sau a adeverinței eliberate de angajator (Anexa nr. 2).

Art.4 În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

 1. identificarea persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. interzicerea circulației persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 3. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de Declarației pe proprie răspundere (Anexa nr. 1), a legitimației de serviciu, sau a adeverinței eliberate de angajator (Anexa nr. 2), după caz;
 4. În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 5. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 6. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00 – 13:00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 13:00-20:00;
 7. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 8. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 9. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 10. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 11. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 12. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 13. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 14. eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
 15. participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 16. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 17. alte motive justificative: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă;
 18. În intervalul orar 22.00 – 06.00, în interiorul zonei menționată la art. 1 alin. (2), circulația persoanelor, se interzice în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 19. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 20. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 21. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 22. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 23. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 24. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 25. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 26. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 27. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare, în baza documentelor de proprietate sau a certificatului de producător;
 28. deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 29. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 30. urgențe medicale.
 31. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 32. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 33. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura olografă a declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic.
 34. Se permite tranzitarea unității administrativ teritoriale menționată la art. 1 alin. (2) de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate.
 35. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 36. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane;
 37. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 38. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în / din unitatea administrativ teritorială menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, a Poliției locale, efective din cadrul DSP, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau alți funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale;

 Art.5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2), se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spaţii închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;
 6. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;
 7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
 8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor si piețelor de vechituri;

Art.6. (1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în zilele de sâmbătă și duminică, centrele comerciale tip Mall își vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii măsurii de carantină.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) agenții economici care comercializează produse alimentare, farmacii, curățătorii, magazinele care comercializează hrană pentru animalele de companie precum și cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (agenții economici din zona de fast food).

Art.7. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 06.00 – 21.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea program non-stop.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică respectiv protecție sanitară;

(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare respectiv protecție sanitară;

(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite prin prezenta hotărâre inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

Art.8. Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

Art.9. Direcția de Sănătate Publică a județului Alba va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va  transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății.

Art.10. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11. Se deleagă Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru prelungirea pe o perioadă de 7 zile, a măsurii de carantinare zonală, pentru unitatea administrativ teritorială prevăzută la art. 1 alin. (2).

Art.12. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

ART.13. Prezenta Hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 07.12.2020

PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

Nicolae ALBU

Prefectul Județului Alba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *