Activitatea de judecată la Judecătoria Alba Iulia se reia din 15 mai cu programul obișnuit

Având în vedere prevederile art.13 alin. 1 coroborat cu art. 9 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,

Având în vedere Hotărârea Secţiei pentru Judecători a C.S.M. nr. 734/12.05.2020,

Având în vedere reluarea activităţii instanţelor începând cu data de 15 mai 2020 odată cu încetarea stării de urgenţă declarată de Preşedintele României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16.03.2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi prelungirea acesteia cu 30 de zile, prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din data de 14.04.2020, în vederea diminuării riscului existent în continuare, de răspândire a virusului gripal COVID-19, a asigurării sănătăţii şi securităţii personalului instanţei, dar şl a participanţilor la procese, apreciind că este necesară o reluare graduală a activităţii instanţei, dar şi măsuri de protecţie adecvate în acelaşi timp, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Alba Iulia nr. 28/13.05.2020, s-au dispus următoarele:

  1. Măsuri privind activitatea de judecată:

1. Activitatea de judecată la Judecătoria Alba Iulia se va relua începând cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu derogările prevăzute în prezenta hotărâre.

2. În temeiul art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul Preşedintelui României, completurile de judecată vor lua măsuri în perioada 15-25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept în perioada stării de urgenţă. În acest sens, fiecare grefier de şedinţă va întocmi un inventar al cauzelor suspendate de drept (pe complet) şi va proceda la prezentarea listei acestora preşedintelui completului respectiv.

3. Recomandă completurilor de judecată ca la fixarea termenelor în cauzele mai sus menţionate, în funcţie de urgenţa şi vechimea acestora, să aibă în vedere şi numărul de dosare aflate deja pe rol în a doua jumătate a lunii mai, precum şi în luna iunie 2020, astfel încât să se păstreze un număr de cauze/ şedinţă care să nu creeze o supraaglomerare a sălii de şedinţă şi a sediului instanţei.

4. În vederea evitării interacţiunii în sala de judecată dar şi pe Sala Paşilor Pierduţi din sediul instanţei, preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe loturi de dosare, justiţiabilii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a orei care deschide intervalul. Aceste intervale vor fi stabilite chiar şi pentru acele dosare aflate pe rol, cu termene de judecată deja stabilite, pentru care nu mai există timpul necesar emiterii unor noi citaţii cu intervalul orar stabilit sau nu există posibilitatea încunoştiinţării în timp optim prin alte mijloace a justiţiabililor şi avocaţilor lor, lista întocmită de grefier cu menţiunea orei urmând a fi afişată pe portalul Instanţei, dar şi în exteriorul instanţei, pe uşa de acces pentru public. În citaţie se va menţiona în mod expres că accesul părţii nu se va putea face în sala de şedinţă mai devreme cu 10 minute de ora stabilită.

5. Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

– intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

– înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise cel mai târziu cu o zi înaintea termenului de judecată, prin e-mail sau fax;

– posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, urmând a fi accesat site-ul www.tribunalulalba.ro, de unde poate fi descărcată cererea;

– mențiunea că prezenţa este obligatorie/ neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

6. Grefierii de şedinţă vor preda cu o zi înaintea şedinţei de judecată, cel târziu la ora 11:00, lista cauzelor cu orele menţionate, grefierului şef, care va lua măsurile necesare în vederea afişării listei pe portal, urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate, în vederea evitării supraaglomerării portalului cu un număr mare de liste. Pe uşa de intrare în sediul instanţei, listele se vor afişa în dimineaţa şedinţei, prin grija grefierului de şedinţă.

7. Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective, cu aprobarea preşedintelui de complet. Fiecare preşedinte de complet va decide cu privire la modalitatea de studiere a dosarelor completului respectiv.

8. Strigarea cauzelor pentru amânarea fără discuţii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. 5 teza 1 din ROI nu sunt aplicabile.

9. După data de 15 mai 2020, se va relua procedura prealabilă – în materie non-penală, respectiv faza de cameră preliminară – în materie penală, în cauzele în care aceste proceduri au fost suspendate pe perioada stării de urgenţă.

10. Se recomandă ca în dosarele penale cu arestaţi preventiv în cauză sau în alte cauze, să fie utilizată în continuare desfăşurarea şedinţelor de judecată prin videoconferinţă, în măsura în care completul de judecată apreciază că este posibil şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi a principiilor care guvernează procesul penal. Înainte de fixarea termenului de judecată şi a intervalului orar pentru dezbaterea cauzei, preşedintele completului de judecată va contacta administraţia locului de deţinere în vederea stabilirii, de comun acord, a datei la care este posibilă audierea, a intervalului orar liber şi a duratei estimate a acestei audieri. Completul de judecată va respecta data, ora şi durata estimată a audierii. Nerespectarea duratei estimate a audierii atrage întreruperea videoconferinţei doar în ipoteza în care este programată o altă videoconferinţă după ora estimată. În cauzele non-penale, dacă este posibil, preşedintele completului de judecată poate dispune măsurile necesare pentru defăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă, cu respectarea principiilor care guvernează procesul civil.

  1. Măsuri privind relaţia cu publicul:

1. Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zite înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0258811327, număr care va fi afişat pe portal dar şi în locuri vizibile, în incinta instanţei. Cetăţenii care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numărului de telefon afişat se vor adresa în acest sens la adresa de e-mail jud-alba@just.ro, urmând ca doamna grefier Vinţan Laura să efectueze demersurile necesare în vederea programării pentru studiu şi a informării persoanei în acest sens, prin e-mail. Dovezile în acest sens vor fi imprimate şi păstrate într-o mapă de către doamna grefier.

2. Având în vedere spaţiul subdimensionat al serviciului Arhivă din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, dar şi aprobarea conducerii Tribunalului Alba, consultarea dosarelor instanţei se va face la biroul amenajat în acest sens al Tribunalului Alba (Arhivă – etaj II, conform programării prestabilite).

3. Pentru fluidizarea activităţii la acest compartiment, se recomandă folosirea în general, a telefoanelor mobile, a tabletelor sau a altor mijloace proprii justiţiabililor/ reprezentanţilor/ avocaţilor/ experţilor, pentru efectuarea de fotocopii şi limitarea timpului alocat la aproximativ 30 min./ persoană. De asemenea, se recomandă studierea dosarelor instanţei prin intermediul aplicaţiei “Dosarul Electronic”.

4. Eliberarea certificatelor de grefă şi a copiilor legalizate de pe hotărâri sau alte acte din dosare se va face, de asemenea, pe bază de programare, urmând a fi înmânate la data şi ora stabilită sau comunicate prin email/fax, în măsura în care se indică datele necesare. Cererile de eliberare cauţiuni vor fi direcţionate către grefierulşef al instanţei şi vor fi eliberate în zilele de joi, în intervalul orar 10:30 – 12:30. Cererile de acest gen se recomandă să fie expediate prin fax, e-mail, etc, şi să se evite, pe cât posibil, depunerea lor personal la instanţă.

5. Recomandă părţilor şi participanţilor la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei, să nu depună corespondenţa personal la instanţă, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail) şi să indice în cererile pe care le formulează o adresă de corespondenţă electronică sau un număr de fax, la care să primească acte de procedură sau alte comunicări. Totodată, recomandă părţilor şi participanţi la procese, dar şi altor cetăţeni care apelează la serviciul public al justiţiei să nu depună înscrisurile de care înţeleg să se folosească în probaţiune, direct în sala de judecată, la termenul fixat pentru judecarea cauzei, ci să le comunice prin fax/email, etc, cel mai târziu cu o zi înainte de termenul de judecată stabilitc şi, de asemenea, să nu transmită corespondenţa prin poştă sau curier (pe hârtie), ci prin celelalte mijloace de comunicare prevăzute de lege (fax, e-mail).

  1. Măsuri privind accesul în incinta Judecătoriei Alba Iulia şi în sălile de judecată/Arhivă/Registratură:

1. Accesul părţilor şi al participanţilor la procedurile judiciare, conform programărilor de pe listele de şedinţă, se va face în incinta instanţei cu cel mult 15 de minute înainte de ora stabilită pentru şedinţă, iar în sala de judecată cu cel mult 10 minute înainte. Accesul la compartimentele care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul se va face doar la ora la care s-a făcut anterior programare. După terminarea şedinţei de judecată sau după rezolvarea solicitărilor în cadrul compartimentelor arhivă/registratură, se va părăsi de îndată sediul instanţei.

2. Se interzice accesul în incinta instanţei a persoanelor, inclusiv a personalului instanţei care prezintă simptomatologia infectării cu virusul SARS-CoV-2. În acest scop, personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei şi supraveghează securitatea accesului în incintă, va testa cu ajutorul termometrului digital cu infraroşu, justiţiabilii, reprezentanţii acestora şi avocaţii la intrarea în sediul instanţei şi nu va permite accesul celor care prezintă temperatură peste 37,5, la două testări consecutive, efectuate la interval de 5 minute, şi nici persoanelor care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală. În cazul depistării unor astfel de situaţii, va fi încunoştiinţat judecătorul delegat la Compartimentul Arhivă/Registratură, dar şi preşedintele de complet, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare corespunzătoare. Accesul în clădire nu va fi permis persoanelor care refuză testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale.

3. Accesul justiţiabililor, avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, etc se va face exclusiv pe intrarea principală în sediul instanţei. Accesul personalului instanţei se va face pe uşa din spate a clădirii.

4. Circulaţia în sediul instanţei este permisă persoanelor care nu sunt angajaţi ai instanţei exclusiv spre sălile de şedinţă, birourile Registratură şi Arhivă şi grupuri sanitare. Staţionarea în sediul instanţei este permisă doar pe durata de timp necesară desfăşurării activităţii în care persoana este implicată. Personalul instanţei va evita circulaţia inutilă prin sediul instanţei, precum şi staţionarea nejustificată în alte birouri decât cele în care îşi desfăşoară în mod curent activitatea şi se vor deplasa pe traseul cel mai scurt spre destinaţie.

5. Jandarmii din postul de pază vor chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul instanței, cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la motivul pentru care solicită accesul în instanţă, urmând ca verificarile în acest sens să se facă pe baza listelor de şedinţă comunicate de către grefierii de şedinţă, dar și a programărilor pentru consultare dosare ori alte solicitări, care le vor fi comunicate de serviciul Arhivă şi Registratură ale instanţei.

6. În sediul instanţei, purtarea măştii de protecţie facială, care să acopere perfect nasul şi gura, precum şi a mănuşilor este obligatorie, atât în interiorul cât şi în afara sălilor de judecată. Personalul jandarmeriei care asigură paza sediului instanţei şi supraveghează securitatea accesului în incintă va interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care nu poartă mască de protecţie şi mănuşi.

7. Completurile de judecată vor interzice accesul în sala de judecată a persoanelor care nu poartă măşti de protecţie facială şi mănuşi şi vor dispune îndepărtarea din sală a celor aflaţi într-o atare situaţie.

  1. Alte măsuri organizatorice:

1. Este obligatorie purtarea de către personalul instanţei a măştilor de protecţie facială, care să acopere integral nasul şi gura, precum şi a mănuşilor şi se recomandă personalului instanţei purtarea de viziere, pentru protejarea căilor respiratorii şi a ochilor, pe perioada programului de lucru.

2. Atenţionează justiţiabilii şi avocaţii ca, la intrarea în sediul instanţei, în interiorul sălii de judecată, dar şi la compartimentele Arhivă/ Registratură, să procedeze la dezinfectarea mâinilor şi îi încurajează să folosească aplicaţia “Dosarul electronic”. De asemenea, încurajează părţile/ participanţii la proces să formuleze cereri de judecare în lipsă, cu excepţia cazului în care prezenţa personală este obligatorie, iar în eventualitatea în care părţile/ participanţii la proces au avocat ales, se recomandă ca în sală să se prezinte doar avocatul. La fel se va proceda şi în cazul studierii dosarelor.

3. Grefierii de şedinţă/ arhivari/ registratori nu vor proceda la înmânarea/ primirea dosarelor/ a înscrisurilor/ a declaraţiilor de martori/ părţi, etc., decât după ce în prealabil s-a procedat la dezinfectarea mâinilor.

4. Programul de lucru cu publicul la birourile Registratură, Arhivă şi Informare şi Relaţii cu publicul va fi următorul:

  • Registratură: luni-vineri, orele 09:00 – 13:30;
  • Arhivă: luni-vineri, orele 09:00 – 14:00;
  • Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul: luni-vineri, orele 09:00 – 14:00;

Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor Registratură, Arhivă şi Informare şi Relaţii cu publicul este: luni-vineri, orele 07:30-15:30.

JUDECĂTORIA ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt

 Judecător Căbulea Andrei-Vasile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *