Reluarea activității de înfăptuire a justiției la Tribunalul Alba. Măsuri de prevenire

Prin Decizia Nr. 22/2020, Preşedintele Tribunalului Alba, având în vedere :

– dispoziţiile art.7 lit. a şi ale art. 89 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,

– faptul că starea de urgenţă pe teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 195/2020 şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020 al Preşedintelui României, urmează să înceteze începând cu data de 15.05.2020;

– împrejurarea că începând cu data de 15.05.2020 este necesar a fi organizată activitatea tribunalului prin luarea în considerare a situaţiei de criză generată de pandemia de COVID 19 şi

– prevederile Hotărârii nr. 734/12.05.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi ale Deciziei nr.40/C/12.05.2020 emisă de preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, a decis următoarele:

  1. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Începând cu data de 15.05.2020, Tribunalul Alba va relua gradual activitatea de înfăptuire a justiţiei.

(2) Programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice va fi următorul:

– registratura: luni-vineri, ora 9-13.30;

– arhiva: luni-vineri, ora 9-14;

– informare şi relaţii publice: luni – vineri, ora 9-14.

(3) Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice este: luni-vineri, 8-16.

Art. 2. (1) Consultarea dosarelor în arhiva Tribunalului Alba, se va realiza numai în baza unei programări telefonice anterioare şi cu indicarea în măsura în care este posibil, a timpului necesar pentru studiul dosarului.

(2) Programarea se va face la numerele de telefon 0258.813.510 sau 0258.811.576 – interior 117 sau tasta 1 – care vor fi afişate pe portal şi în locuri vizibile la sediul instanţei. Persoanele care vor întâmpina dificultăţi în accesarea numerelor de telefon afişate, se vor adresa prim-grefierului Tribunalului Alba, la numărul de telefon 0755.010.007 sau la adresa de e-mail: tribunalul.alba@just.ro – în atenţia prim-grefierului.

(3) În cazuri excepţionale, consultarea dosarelor se va putea realiza şi fără o programare prealabilă.

(4) Se recomandă părţilor şi participanţilor la procese, evitarea prezenţei la instanţă în cazul în care aceasta nu este absolut necesară şi utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură.

  1. Accesul, circulaţia şi staţionarea în sediul Tribunalului Alba

Art. 3. (1) Începând cu data de 15.05.2020 accesul în sediul Tribunalului Alba se realizează prin folosirea celor două căi de acces:

-intrarea principală, situată în Piaţa Iuliu Maniu;

-intrarea secundară, situată pe strada Trandafirilor;

(2) Accesul personalului instanţei este recomandat a se realiza exclusiv pe intrarea secundară.

(3) Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis pe intrarea principală.

(4) Accesul în sediul Tribunalului Alba se va realiza cu respectarea distanţei sociale de minimum 1.5 m.

(5) Indiferent de calitatea persoanei şi de calea de acces, principală sau secundară, toate persoanele care intră în sediul Tribunalului Alba vor fi testate cu scanerul termic în vederea stabilirii temperaturii corporale, de către efectivele de pază.

(6) Efectivele de pază nu vor permite accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte valoarea de 37.5 grade, la două testări consecutive, efectuate la interval de 5 minute şi nici persoanelor care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală.

(7) Accesul în clădire nu va fi permis persoanelor care refuză testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale.

(8) Accesul în sediul Tribunalului Alba va fi permis exclusiv persoanelor care poartă măşti de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura. Efectivele care asigură paza sediului instanţei, indiferent de calea de acces la care sunt amplasate, vor refuza permiterea accesului persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială/produs înlocuitor care să acopere nasul şi gura.

(9) Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabilă din cadrul efectivului de pază înştiinţează de îndată preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele completului de judecată.

(10) Personalul instanţei care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală se va autoizola la domiciliu şi va informa de îndată prim grefierul tribunalului. Angajatul are obligaţia de a contacta medicul de familie în vederea stabilirii diagnosticului şi de a prezenta concediul medical.

(11) Personalul instanţei care a intrat în contact cu o persoană care a fost depistată purtătoare a virusului se va autoizola la domiciliu imediat ce a aflat despre existenţa persoanei infectate şi va informa de îndată prim grefierul tribunalului.

Art. 4. (1) În sediul tribunalului este permis accesul următoarelor categorii de persoane:

  1. personalul instanţei;
  2. avocaţi, consilieri juridici, experţi, părţi, participanţi şi public, exclusiv pe durata necesară pentru participarea la şedinţele de judecată sau finalizarea operaţiunii care a determinat prezenţa în sediu;
  3. procurori şi personalul parchetului pentru participarea la şedinţele de judecată sau îndeplinirea unor operaţiuni administrative şi
  4. personalul care escortează deţinuţii, pe culoarul anume stabilit.

(2) Accesul în clădire al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea intervalului orar destinat apelării cauzei.

(3) Grefierii de şedinţă vor trimite expertului de la Biroul de Informare şi Relaţii Publice, pe e-mail (în format WORD), cel mai târziu cu trei zile înaintea şedinţei de judecată, lista cauzelor cuprinzând intervalul orar şi sala de judecată, în vederea afişării pe portal, urmând ca după terminarea şedinţei aceste liste să fie eliminate.

(4) Pe uşa de intrare în sediul instanţei, listele se vor afişa în dimineaţa şedinţei, prin grija expertului de la Biroul de Informare şi Relaţii Publice

(5) În fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază situat la intrarea principală în sediul tribunalului, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscris intervalul orar în care se dezbat cauzele.

(6) Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte accesul în sediul Palatului Justiţiei cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură, arhivă, informare şi relaţii publice) la care doreşte accesul. Accesul în sediu va fi permis cu respectarea intervalului orar menţionat mai sus.

(7) Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură sau arhivă va fi etapizat, prin grija persoanelor însărcinate cu paza sediului instanţei.

(8) La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanele aşezate la masa de studiu să fie un loc liber. Dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu, după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă.

Art. 5. (1) Circulaţia în sediul Tribunalului Alba este permisă persoanelor care nu sunt angajate ale instituţiei exclusiv spre sălile de şedinţe, birourile registratură, arhivă şi toalete.

(2) Staţionarea în sediul instanţei este permisă doar pe durata de timp necesară desfăşurării activităţii în care persoana este implicată.

(3) Personalul instanţei va evita circulaţia inutilă prin sediul instanţei precum şi staţionarea nejustificată în alte birouri decât cele în care îşi desfăşoară în mod curent activitatea. În timpul deplasării prin instanţă, toţi membrii personalului au obligaţia de a purta măşti de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura.

  1. Desfăşurarea activităţii de judecată

Art. 6. (1) În perioada 15-22.05.2020, sub îndrumarea preşedinţilor de secţie, toate completurile din cadrul tribunalului vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă.

(2) Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune orice măsură consideră necesar pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor. Astfel de măsuri vor fi luate inclusiv în cauzele în care termenul de judecată este stabilit la o dată ulterioară zilei 15.05.2020 şi nu mai este posibilă încunoştiinţarea în scris a părţilor.

(3) Completul de judecată, la momentul fixării termenelor de judecată şi citării părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă sau la momentul luării măsurilor necesare pentru primul termen de judecată în celelalte cauze, va stabili intervale orare în care să fie soluţionate un număr limitat de cauze. Grefierii de şedinţă vor ţine pentru fiecare şedinţă de judecată o evidenţă strictă a cauzelor repartizate şi a intervalelor orare în care au fost programate în vederea judecării.

(4) La stabilirea numărului de cauze într-un anumit interval orar, completul de judecată va avea în vedere capacitatea sălilor de judecată, după cum urmează:

Sala de judecată nr.1 – maxim 18 persoane aşezate pe locurile special marcate în acest sens;

Sala de judecată nr.2 – maxim 16 persoane aşezate ….

Sala de judecată nr.3 – maxim 13 persoane aşezate …..

Sala de judecată nr.4 – maxim 16 persoane aşezate ….

Sala de judecată nr.5 – maxim 5 persoane aşezate ….

(5) Intervalele orare stabilite vor începe cu ora 9.00, vor fi de maxim 1 oră şi vor continua până la epuizarea cauzelor din cuprinsul listei de şedinţă. Numărul cauzelor stabilite într-un interval orar poate fi diferit în funcţie de aprecierea completului în legătură cu intervalul de timp necesar dezbaterii uneia sau alteia dintre cauze.

(6) Completul de judecată, la stabilirea numărului de cauze care se vor judeca în fiecare interval orar, va lua în considerare şi perioada de timp necesară pentru aerisirea şi dezinfectarea sălii de judecată, 15 minute.

(7) Aceeaşi perioadă de timp, 15 minute, va fi avută în vedere de complet ca fiind necesară pentru accesul în sală al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului, implicaţi în soluţionarea cauzelor din următorul interval orar.

(8) Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

-intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

-înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise anterior termenului de judecată prin e-mail sau fax;

-posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cu indicarea site-ului Tribunalului Alba de unde poate fi descărcată cererea şi

-prezenţă obligatorie/prezenţă neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

(9) Completul de judecată va lua toate măsurile necesare astfel încât dezbaterea cauzelor să nu depăşească intervalul orar fixat. Dacă se impune lăsarea unei cauze la a doua strigare, aceasta va fi apelată la finalul intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă.

(10) Ascultarea sau participarea la judecată a persoanelor private de libertate se va face prin videoconferinţă, cu respectarea prevederilor legale incidente în materie. …..

(11) Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înaintea începerii şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie spre consultare a dosarelor se va face doar în intervalul orar alocat cauzelor respective.

(12) Dosarele se pun la dispoziţie pentru studiu, după ce persoana s-a dezinfectat obligatoriu pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de instanţă.

  1. Dezinfecţia sediului

Art. 7. (1) Aprozii tribunalului vor spăla şi dezinfecta cu substanţe specifice pe bază de clor sau alcool toate spaţiile şi clanţele uşilor instanţei, de minim 3 ori pe zi….

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *