Ședință de Consiliu Local la Sebeș. Vezi ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

PRIMAR

Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba se convoacă în ședință publică ordinară, în data 30.04.2020, ora 10,00. Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 52¹ din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr.19/2009 cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizărilor efectuate la anexele Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Sebeș, aprobat prin HCL nr..137/27.06.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL ALBA-Revizia 1.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

4. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încetării începând cu data de 01.05.2020, a Contractului de închiriere nr.54/27218/13.07.2015, prin acordul părților.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

5.Proiect de hotărâre privind acordarea denumirii de ,,DR. IOAN LUCA SAVU” Compartimentului de Neurologie din cadrul Spitalului Municipal Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisieipentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

6.Proiect de hotărâre privind acordarea denumirii de ,,DR. LAURENȚIU CĂTANĂ” Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisieipentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr.5/5650/20.02.2012 în regim de urgență pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 17.05.2020 inclusiv.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

8. Proiect de hotărâre pentru completarea art.13 din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeș nr.5/5650/20.02.2012.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PROTOCOLULUI CADRU DE COLABORARE PENTRU IMPLEMENTAREA OBLIGAȚIILOR LEGALE PRIVIND ACOPERIREA COSTURILOR DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURILE MUNICIPALE.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și a R.L.U. – proiect nr.4/2019 „Modificare și extindere PUZ- proiect 9/2018, aprobat prin HCL 73/2018 „Construire hală producție, depozitare și spații administrative, împrejmuire amenajări exterioare anexe și branșament „pe teren extravilan în partea de vest a loc. Sebeș, teren în suprafață de 35.196 mp, conform C.F. : 86481; 86281: 86115; 86486, nr. Cad: 86481; 86281: 86115; 86486, proprietatea lui Abruzzo Real Estate S.R.L.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafață) a imobilului înscris în CF 84377 a UAT Sebeș, aparținător domeniul public al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Construire Centrul multifuncțional pentru adulți”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 28110/24.04.2020 pentru proiectarea obiectivului de investiții ,,Modernizarea iluminatului public în municipiul Sebeș: str. Traian, str. Dorin Pavel(parțial)- și în localitatea Petrești”-faza D.A.L.I.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

15.Informarea nr.26911/13.04.2020 SC LIVIO DARIO SRL.

PRIMAR SECRETAR GENERAL

DORIN NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

DORIN NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *