Sedință de Consiliu Local la Sebeș. Vezi ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 62 /2020

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 27.02.2020, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga” Sebeș.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituției Prefectului Județului Alba

– Primarului Municipiului Sebeș

– Viceprimarului Municipiului Sebeș

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 20.02.2020

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață Carmen referent
20.02.2020 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 62 /2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Sebeș, ca urmare a transformării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Stare Civilă la expirarea perioadei de stagiu.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a mijocului fix,, Magazie zidărie “nr.inventar 11048 la care s-au efectuat de reparații.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. Și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrare Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a locuinței, situată administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr.57, aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr. inv.10187, la care s-au efectuat lucrări de reparații.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. Și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L 24/2009 privind aprobarea Regulamentului de transport taxi și Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi pe raza administrative teritorială a Municipiului Sebeș, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de protecție a mediului către Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind presemnalizarea, semnalizarea și marcarea benzilor de ghidaj pentru biciclete în Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Consilier local, Matei Nicolaie

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat .

 1. Proiect de hotărâre cu privire la neasumarea de către UAT Sebeș a responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.P.A.P Sebeș, în vederea reabilitării, a 2 imobile(spații de locuit) aflate în domeniul privat al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în regim de închiriere a unei locuințe construite din fonduri A.N.L.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii de plin drept a Contractului de închiriere pășune nr.140/51031/30.05.2019.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere –cabinet medical nr.40/39001/08.04.2019 situat în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit- stadiu demisol ), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.12 înscris în CF nr.76106 Sebeș, nr. top. 76106, proprietar DRAGOMIR DAN, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitația masei lemnoase- producția anului 2020.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului .

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Listei cuprinzând punctajele obținute de solicitanții care au formulat cerere de repartizare în folosință gratuită a unui lot de teren în vederea construirii unei locuințe în baza Legii nr.15/2003

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie .

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Arini, FN, înscris în CF nr.70783 Sebeș(nr. vechi 2551 Sebeș), proprietar ARSÎN Maria, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.19/9009/31.03.2006, pentru chiriașul Bota Alexandru, din blocul ANL 12, sc. A, ap.12- cartier Valea Frumoasei.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie .

 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu referitor la vânzarea/cumpărarea imobilului (casă de locuit-stadiu fundație), situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.4 înscris în C.F. nr. 76110 Sebeș, nr.top.76110, proprietar BOGDAN Irina-Sanda, imobil edificat pe terenul atribuit în folosință gratuită proprietarului construcției.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sebeș , jud. Alba.

Inițiatorul proiectului. Primarul Municipiului Sebeș , Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de Comisiei de administrație publică locală, juridică și de disciplină ,Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Informarea nr.7183/31.01.2020 –Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Alba.
 2. Informarea nr.7978/04.02.2020 –raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2019.
 3. Informarea nr.10452/12.02.2020- raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în cursul anului 2019.
 4. Informare nr.242/08.01.2020 – raport de activitate al Centrului de zi pentru persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
 5. Informarea nr.243/08.01.2020-raport de activitate al Centrului de îngrijire la dumiciliu pentru persoane vârstnice Sebeș pe anul 2019.
 6. Informarea nr.7801/14.02.2020 a Biroului Contencios Juridic Administrație Transparență Decizională și Arhivă –privind nemulțumirea domnului consilier Matei Nicolaie exprimată în ședința de consiliu ordinară din data de 30.01.2020.
 7. Informarea nr.13404/19.02.2020-Raport privind Agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna februarie 2020.
 8. Informarea nr.10096/11.02.2020- privind propunerea de preluare în noul Plan Urbanistic General a înființării unei alei care să permită accesul auto și pietonal paralel zidului Cetății.

PRIMAR

DORIN NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *