Ședință de consiliu local la Sebeș. Vezi ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 753 /2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeași lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 23.12.2019, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituției Prefectului Județului Alba

– Primarului Municipiului Sebeș

– Viceprimarului Municipiului Sebeș

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 17.12.2019

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață Carmen referent
17.12.2019 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 753/2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatelor procedurii organizate conform HCL 223/2019 pentru atribuirea a unui număr de 2 autorizații taxi.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr.248/2019 de aprobare a numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie .

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Tarifelor practicate de către SC Greendays SRL în cadrul Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare al Municipiului Sebeș, nr.5/20.02.2012 prelungit prin actul adițional nr.14/04.10.2019 și încheierea unui act adițional privind modificarea Anexei 7 la contract.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină:.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 168 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, înscris în CF nr.86455 Sebeș, situat administrativ în Sebeș, b-dul Lucian Blaga, nr.80, jud. Alba, în extinderea spațiului comercial bl.80, care face obiectul Contractului de concesiune cu S.C MEVI S.R.L., nr.51/12158/09.06.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere –teren nr.79/44620/09.12.2014.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș, Loc. Lancrăm, str. Veche, nr.119, 121, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: str. Ștefan cel Mare, nr.7-Municipiul Sebeș, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor de arhivă create la nivelul Consiliului Local Sebeș , al aparatului de specialitate al Primarului ,SVSU și SPCLEP.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor ,, pe picior “pentru licitația principală producția anului 2020, a modului de valorificare a acestora și a prețurilor de pornire.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

11.Proiect de hotărâre privind premierea unor cetățeni din Răhău, Municipiul Sebeș pentru promovarea datinilor și tradițiilor locale cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12.Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul privat al Municipiului Sebeș a terenului în suprafață de 10.300 mp format din două loturi lipite, respectiv lotul în suprafață de 7.400 mp înscris în CF nr.80038 Sebeș ( nr.CF vechi 25406 Sebeș –Lancrăm), nr. cad. 1868/1 și lotul în suprafață de 2.900 mp, înscris în CF nr.80052 Sebeș (nr.CF vechi 25554 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 2059, urmare a contractului de schimb autentificat nr.789/03.09.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei

de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe..

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Filantropiei Ortodoxe Sebeș, pe anul 2020, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială..

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenției ce urmează a fi acordată Asociației Diakoniewerk Internațional, pe anul 2020, precum și aprobarea Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil strada Vânători – Municipiul Sebeș, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

16 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a străzii Nufărul din Municipiul Sebeș, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului din intravilanul Municipiului Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 74A, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale 11, 25, 37, 36, aflate în extravilanul UAT Sebeș – domeniul public, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

19.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sebeș referitor la vânzarea construcției edificate de către doamna RADU Alina – beneficiară a dreptului de folosință gratuită – pe terenul în suprafață de 300 mp. înscris în CF. Nr. 76155 Sebeș, nr. cad. 76155, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Salciei, nr. 4

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

Sebeș la 17.12. 2019

PRIMAR SECRETAR GENERAL

DORIN NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *