28 Noiembrie. Ședință de Consiliu Local la Sebeș. Vezi oridinea de zi.

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 700 /2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară

Primarul Municipiului Sebeș, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin. 1, lit. b) din aceeaşi lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeș, jud. Alba în ședință publică ordinară, în data 28.11.2019, ora 14,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național „Lucian Blaga”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu ordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituției Prefectului Județului Alba

– Primarului Municipiului Sebeș

– Viceprimarului Municipiului Sebeș

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 22.11.2019

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,

DORIN NISTOR SECRETAR GENERAL

VLAD CRISTINA ELENA

Prenume, Nume Functia publică semnatura Data Nr.ex.
Intocmit.Galață Carmen referent
22.112019 3

ANEXA 1 la dispoziția nr. 700/2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 242/2019 privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a locuinței, situate administrativ în Municipiul Sebeș, str. Dorobanți, nr. 57, aflată în inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeș cu nr. inv.10187.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Patria, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Ștefan cel Mare, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Dorobanți, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Drumul Sibiului, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Ion Luca Caragiale, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Decebal, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul loc. Petrești, Municipiul Sebeș, strada 1 Mai, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Răchitei, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Mărășești, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: extravilanul Municipiului Sebeș, DE 388 -Tronson 1, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: extravilanul Municipiului Sebeș, DE 388 -Tronson 2, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Depozitelor, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. și a R.L.U. proiect nr. 56 – 17/2017, PLAN URBANISTIC ZONAL, Parcelare în vederea construirii de locuințe unifamiliale, intravilan, Petrești, str. Simion Bărnuțiu, nr. 25, jud. Alba, beneficiar: Meister Ioan și Meister Signora.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, și familie și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, DE 1556, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: intravilanul Municipiului Sebeș, str. Lungă, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: extravilanul UAT Sebeș, DE 274, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: extravilanul UAT Sebeș, DE 238, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Alunului, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Dorin Pavel, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, strada Cetății, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș din subordinea Consiliului Local Sebeș, serviciu tip V3.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico–sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Sebeș, tip. V3, din subordinea Consiliului Local Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisia pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș, județul Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase ,,pe picior” producția anului 2020 pentru masa lemnoasă ce se valorifică prin licitație sau negociere din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 168 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Sebeș, înscris în CF nr. 86455 Sebeș, situat administrativ în Sebeș, b-dul. Lucian Blaga, nr. 80, jud. Alba, în extinderea spațiului comercial bl. 80, care face obiectul Contractului de concesiune cu S.C. MEVI S.R.L., nr. 51/12158/09.06.2004.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii nr.15/2003, prin H.C.L nr.154/2007, doamnei SAVCENCO Cristina, asupra terenului în suprafață de 300mp, înscris în CF Nr. 78968 Sebeș, nr. cad.78968, situat în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Râului, nr. 2, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit doamnei STOICA Camelia, asupra terenului în suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr. 77449 Sebeș, nr. top. 3273/9, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Arini, nr.25, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină .

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit d-lui. DAN CONSTANTIN, asupra terenului în suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr.76131 Sebeș, nr.cad. 76131, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr.7, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină .

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit d-nei ARUXANDE Anamaria-Crina, asupra terenului în suprafață de 300 mp. Înscris în CF. Nr.76132 Sebeș, nr. cad. 76132, situat administrativ în mun. Sebeș, loc. Lancrăm, str. Ghiocelului, nr. 5, ca urmare a vânzării construcției.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 al HCL nr.245/2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Sebeș prin Direcția de Asistență Socială Sebeș și Asociația ,,Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriței, 24 Ianuarie, Piața Primăriei, Piața Libertății, Municipiul Sebeș”- proiect nr. 26/2017.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încetării, începând cu data de 01.12.2019, a Contractului de închiriere nr. 1643/10.05.1996, prin acordul părților.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii de îngrijire la domiciliu acordate de Centrul de Îngrijire la Domiciliul pentru Persoane Vârstnice Sebeș- compartiment în cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină., Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei H.C.L număr 2/2019, privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ,,Excelența în Afaceri” ediția a IV-a.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 25/2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui lot în suprafață de 48,41 mp, din incinta Dispensar Medical Petrești aflat în proprietatea privată a Municipiului Sebeș, situat administrativ în loc. Petrești, str. 1 Mai nr.68, având destinația ,,farmacie umană”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local pe anul 2019, introducerea de investiții noi în Programul de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare pe anul 2019 și estimări pe 2020-2022.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 10 din anexa la HCL nr. 2/2019 privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative ce se vor desfășura în cursul anului 2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

 1. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2020.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 59.850.000. lei.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

Sebeș la 22.11. 2019

PRIMAR SECRETAR GENERAL

DORIN NISTOR VLAD CRISTINA ELENA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *