Municipiul Sebeș. Ședință extraordinară de Consiliu, luni, 21 octombrie

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

P R I M A R

DISPOZIŢIA Nr. 604/2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în şedinţă publică extraordinară

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2 și art. 134, alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin.1, lit. b) din aceeaşi lege,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în şedinţă publică, extraordinară în data de 21.10.2019, ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr 1.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflate în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art. 134 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

– Primarului Municipiului Sebeş

– Viceprimarului Municipiului Sebeş

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș, la 17.10.2019

ANEXA 1 la dispoziția nr. 604/2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Viilor, Răstoacă și Simion Bărnuțiu, Municipiul Sebeș” – proiect nr. 504/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Drumul Sibiului și Plopilor, Municipiul Sebeș”-proiect nr. 503/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Iluminat public pe străzile Fântâna de Aur, 8 Martie, Sticlarilor, Aurel Vlaicu, Municipiul Sebeș” – proiect nr. 505/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Extindere sistem supraveghere video pentru siguranța cetățenilor în Municipiul Sebeș” – proiect nr. 125/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

  1. Informarea Curții de Conturi a României, Camera de conturi Alba privind documentele rezultate ca urmare a controlului efectuat în perioada 05.08.2019-13.09.2019.

Sebeș, la 17.10.2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *