Municipiul Sebeș. Ședință de Consiliu Local. Vezi ordinea de zi

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

P R I M A R

DISPOZIŢIA Nr . 487 / 2019

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă, publică, ordinară

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

În baza art. 196 alin1 , lit. b) din aceeaşi lege ,

D I S P U N E

Art.1.Se convoacă , Consiliul Local al Municipiului Sebeş , jud. Alba în şedinţă ,publică, ordinară în data 27.08.2019 , ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ .

Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi însoțite de anexele corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi .

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

– Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

– Primarului municipiului Sebeş

– Viceprimarului municipiului Sebeş

– Consiliului Local Sebeș

– Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

Sebeș la 22.08.2019

ANEXA 1 la dispoziția nr. 487 /2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, str. Călărași – Tronson 2,jud. Alba.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisieipentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 56/2018 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere pentru imobilul situat administrativ în intravilanul Municipiului Sebeș , str. Viilor , nr. 2B,jud. Alba ,identificat cu CF nr. 72447 și nr. top. 2471 Sebeș și CF nr. 72502 și nr. top. 2474 Sebeș, înscriere construcții și teren în domeniul public al Municipiului Sebeș.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare nr. 4527/09.08.2019 pentru proiectarea obiectivului de investiții “ Sistem de iluminat treceri de pietoni”– faza S.F..

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare în vederea stabilirii valorii de concesiune a terenurilor din Lancrăm , atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicată..

Proiect: iniţiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.și comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Contractului de închiriere locuință nr. 81/41872/11.12.2008 ca urmare a decesului titularei.

Proiect: iniţiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie .

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeș pentru efectuarea de lucrări pe domeniul public , în vederea realizării , de către d-na Lupuș Semida Iuliana a unui podeț de acces pe strada 1 Mai , în dreptul imobilului cu nr.282, localitatea Petrești ,Municipiul Sebeș .

Proiect inițiator :primar

Transmis spre avizare comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 170/2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere locuință nr. 104/01.08.2005.

Proiect: iniţiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere – cabinet medical nr. 80/29518/04.09.2012 situat în Sebeș , Cartier M. Kogălniceanu , nr. 128.

Proiect: iniţiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere – cabinet medical nr. 59/28751/19.08.2014 situat în Sebeș , str. Mihai Viteazu, nr. 28.

Proiect: iniţiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Agenției pentru Protecția Mediului Alba (A.P.M) pe o durată de 10 ani,a două suprafețe de teren de 30 mp și respectiv de 2,50 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș .

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1, lit.c) al HCL.nr.186 / 2019, privind aprobarea condițiilor de efectuare a schimbului terenului:“Teren neproductiv CAD 184“, în suprafață de 12.349 mp, format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafață de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeș și lotul în suprafață de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeș, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Sebeș cu terenul în suprafață de 10.300 mp, format din două loturi lipite, respectiv lotul în suprafață de 7.400 mp înscris în CF nr. 80038 Sebeș (nr. CF vechi 25406 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 1868/1 și lotul în suprafață de 2.900 mp, înscris în CF nr. 80052 Sebeș (nr. CF vechi 25554 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 2059, aflat în proprietatea D-lui Macarie Vasile și a soției sale D-na Macarie Emilia

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei de studii prognoze economico-sociale , buget,finanțe,comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Informarea nr.66326/08.08.2019 – adresa Liceului German Sebeș.
 2. Informarea nr.66282/08.08.2019- adresa fam. Kerst Rudolf și Kerst Maria , Sebeș, str. Dorin Pavel, nr. 1.

Sebeș la 22.08. 2019

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *