Ședință a Consiliului Local Aiud, în data de 31 mai

ANUNȚ

MUNICIPIUL AIUD

În data de 31 mai 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Proiectul ordinii de zi a ședinței cuprinde 36 de proiecte, inițiate de conducerea Primăriei municipiului Aiud:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2016 al Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiud.                                                Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contuluide execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2016 al Spitalului Municipal Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contuluide execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2016  al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe anul 2016al Municipiului Aiud.

       Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind elaborarea și depunerea, în parteneriat, a unui proiect finanțat din POCU, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei;

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare;Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectivul specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud.

                                            Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2017.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de înscriere și a criteriilor de punctare a cererilor de  înscriere a copiilor la Creșa Aiud.

                                                               Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 14 din 26 ianuarie 2017 privind alocarea unei sume din bugetul local, reprezentând cotizația pentru anul 2017 la Asociația „ŢARA VINULUI”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind sistematizarea traficului rutier pe str. Băilor și str. Rozelor.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindmodificarea si completarea HCL nr. 10/26.01.2017 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud.  

                                      Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul public al Municipiului Aiud și completarea listeibunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Aiud aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de Delegare către SC APA CTTA SA ALBA.

                        Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindînsușirea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație publică a  imobilului teren  înscris în CF nr.84108 Aiud, nr. top. 84108,  în suprafaţă de 182 mp, cu destinația de  amenajare parcare auto,  imobil proprietatea privată a Municipiului Aiud, situat în Aiud, str.1 Decembrie 1918,  nr. 7A.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru imobilele terenuri aferente corpului B din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.

                                             Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a proprietăților imobiliare Drum de exploatare 2154, Drum de exploatare 2160/2, Drum de exploatare 2320/1 și Canal 2162, situate în municipiul Aiud, extravilan, zona Tinod, în vederea modificării și completării HCL nr. 294/24.11.2016.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de modificare a suprafeței și reevidențierea construcției, aferente imobiluluiCentrul Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud.

                                           Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele ANL pentru tineri, destinate închirierii in municipiul Aiud.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea listei  de priorităţi ANL, în vederea repartizării locuinţelor destinate închirierii în municipiul Aiud.

                                                             Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 309 din 20 decembrie 2016 privind încheierea unui Acord de Parteneriatîntre Municipiul Aiud şi furnizorul acreditat Asociaţia „Un Pas Înainte Alexandra” Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriatîntre Municipiul Aiud şi furnizorul acreditat Asociaţia „Un Pas Înainte Alexandra” Aiud.                                                             Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării delegaţiei municipiului Aiud şi a ansamblului folcloric Doina Aiudului la Festivalul Internaţional de Folclor  ”Lipafest”  din Ungaria , în perioada   09 – 11 Iunie  2017.

       Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de întabulare, parcelare, schimbarea categoriei de folosință a terenului, înscris în CF nr. 92080 Aiud – Cf vechi 546 – Gâmbaș, cu suprafața de 49 081m2 , situat în localitatea Gâmbaș, F.N.

                                            Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.284/2016din 24 noiembrie 2016

de schimbare a titularului contractului de închiriere nr. 4267/25.03.2009, ce are ca obiect lotul de teren nr. 17 din Corpul A al Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea prin negocierea directă a prețuluipentru terenul înscris în CF nr. 73039 Aiud, cu suprafața de 538 m2 și a terenului  înscris în CF colectivă nr. 70439 – C1 Aiud, cu suprafața de 105/315 m2 , proprietate privată a Municipiului Aiud, situate  administrativ în Aiud, str. Ion Creangă, nr. 84.

                                              Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindmodificarea şi completarea HCL nr. 80/23.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea Pieţei Agroalimentare Dr. Constantin Hagea.

Iniţiator: Viceprimar Helga Lőrincz

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și concesionarea prin licitație publică a  terenului  înscris în CF nr.11872 Aiud, nr. top. 2520/3/2/2/1, cu  suprafaţa de 552 mp, imobil proprietatea privată a Municipiului Aiud, situat în Aiud, str. Valea Aiudului, nr. 82.

                                    Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 38/2013, privind aprobarea locurilor de staționare a autovehiculelor în regim de taxi.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului teren înscris în CF/cad/top. nr. 75999, cu suprafața de 135 m2, situat în Aiud, str. Strâmtă, nr. 15 și concesionarea directă a terenului către Vitan Monica Maria.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 1, ZONA  1 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.

                                         Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociația Amicii Rozelor pentru organizarea evenimentului „Ziua Rozelor”.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea încheierii unui parteneriat cu Asociația Dr. Brendus Gyula Egyesulet pentru organizarea evenimentului „Zilele maghiare din județul Alba”.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Ziua Rozelor”.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea “Raportului de evaluare a proprietății imobiliare teren, situat în Aiud, str. Muzicanților, nr. 1” și vânzarea  prin negocierea directă a prețului,  a  parcelei de 73 m2  teren înscris în CF nr. 91680 Aiud, nr. top/cad 91680, către Horhat Horea, proprietarul construcției edificată  pe acesta.

                                   Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.